مسئولیت های اجتماعی

«فراسان و جامعه »

 مرکز ثقل و نقطه کانونی نگرش و جهت گیری های الهام بخش  بنیان گذار و سایر ارکان شرکت فراسان جامعه محوری و هم راستایی با اهداف توسعه پایدار است :

– قرارگرفتن در سمت صنعت و اقتصاد مولد ،

– توجه به نیاز زیرساختی جامعه، به ویژه انتخاب محصول و خدماتی که سرعت پاسخگویی به نیاز ذینفعان را ممکن می سازد . 

–  تاسیس کارخانه در مناطق محروم ،

–  تمرکز بر توانمند سازی و توسعه اشتغال پایدار ،

–  اولویت بخشی به انتقال آب سالم و بهداشتی ،

–  سمت گیری از اقتصاد خطی به سوی اقتصاد دورانی ،

–  سرمایه گذاری در آمدهای حاصله برای ایجاد و توسعه کارخانه های جدید ؛

 موارد فوق تنها سرفصل بخش هایی از فعالیت شرکت فراسان در راستای مسولیت اجتماعی است چرا که امروز ما می توانیم سطح بلوغ سازمان خود را با نقطه اتصال هر فعالیت با اهداف توسعه پایدار بگونه ای شفاف مورد سنجش قرار بدهیم ؛ این امر زمانی جلوه و شکوهمندی خود را به درستی بازتاب می دهد که متمایز بودن فراسان را از این منظر مورد توجه قرار دهیم که این شرکت نه تنها با مشارکت پذیری و حضور گسترده و عضویت فعال در انجمن ها و تشکل های علمی تخصصی صنفی در اکوسیستم اقتصاد ، صنعت و کسب و کار نقش آفرین و تاثیر گذار می باشد که در این عرصه با هوشمندی و ژرف کاوی های ویژه در چالش های مبتلا به صنایع ، دانشگاه ها و سایر ذینفان به نوعی  نهاد سازی ابتکاری و متکی بر برنامه پرداخته و در تلاش هموار نمودن و رفع برخی  چالش ها و دشواری ها اساسی جامعه؛  به شکل ریشه ای و بنیادی است .

از جمله نهادهای مبتکرانه مورد اشاره ؛

همایش آینه است : این همایش محور اصلی آن برارزش گذاری ، خلق ، پردازش و  اشتراک دانش ، تجربه و ایده ها استوار است.

 مروجان فرهنگ اقتصاد سبز و چرخشی دیگر نهاد برآمده از نگرش و جهت گیری رهبر فراسان و بستر ساز بهینه سازی مدیریت منابع ، انرژی ، اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار است .

 طرح  پل  : اتصال دهنده و  به هم رسان پویا و متعامل صنایع ، دانشگاه ها و دانشگاهیان به منظور حل مسائل صنعت ، ارتقا و ثروت آفرینی برای دانشگاه ها و دانشگاهیان  و اتصال دهنده این سه نهاد پویا در چرخه ای فرایندی است .

 بنیاد نیکوکاری ظهیر امامی : که افزون بر پوشش دهی اهداف همایش آینه ، مروجان فرهنگ اقتصاد سبز و چرخشی و طرح پل خود نیز استعداد یابی ؛ مهارت افزایی و اهداف متعالی بیشماری را در  دستور کار دارد.