نحوه تولید

فرایند تولید لوله 

توليدات در اقطار 300 تا 4000 ميليمتر بر اساس فرايند پيشرفته الياف پيچشي به روش پيوسته ( Continuous Filament Winding )توليد مي شوند.

اين فرايند امكان استفاده از الياف پيوسته شيشه را در پيرامون لوله به همراه الياف بريده شده (CHOP ) كه در جهات مختلف در تركيب لوله قرار مي گيرند، فراهم مي آورد.

بكارگيري الياف پيوسته در اين جهت، علاوه برکاهش هزینه تولید آن باعث افزايش استحكام لوله مي گردد.

بنابراين لوله هاي تحت فشار مدفون ، فشار را در جهت حلقوی به خوبي تحمل خواهند كرد.

در اين روش با استفاده از فن آوري كسب شده از متخصصان امر، از 3 نوع مواد اوليه اصلي جهت ايجاد لايه اي فشرده با حداكثر كارآيي استفاده مي شود.

علاوه بر رزين ، الياف شيشه اي پيوسته و الياف بريده شده با هم براي ايجاد استحكام حلقوي بالا و تقويت استحكام محوري بكار مي روند.

سيليس نيز براي افزايش سفتي لوله، بسته به کاربرد لوله می تواند استفاده شود .

در قطرهاي زير 300 ميليمتر مواد مورد استفاده مشابه تولید پیوسته است با این تفاوت که به روش نا پیوسته تولید انجام می گیرد.