تعالی سازمانی

شرکت تولیدی صنعتی فراسان با رویکرد توسعه پایدار همواره کوشیده است در مسیر بهبود مستمر و کسب نتایج برجسته قدم برداشته و پله های تعالی را یکی پس از دیگری طی نماید. یکی از ابزارهای مورد استفاده این شرکت بهره گیری از مدل جایزه ملی بنیاد کیفیت (EFQM)می باشد که فراسان به عنوان یک سازمان یادگیرنده و علاقه مند به توسعه پایدار در این رقابت از دهه 80 شرکت نموده است و به عنوان تنها شرکت خصوصی موفق به اخذ پی در پی تندیس سیمین این جایزه در سالهای 96،95،94،93 گردیده است. رویکرد تعالی گرایی به عنوان یک رویکرد محوری و همسو کننده همواره در فراسان مد نظر قرار دارد.

  • تقدیرنامه ها