احراز صلاحیت برای انتقال آب آشامیدنی

انواع لوله های کامپوزیتی فراتک برای انتقال آب آشامیدنی مورد تایید مراکز ذیصلاح جهت استفاده و مصارف آب بهداشتی هستند. لوله های فراتک به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و موسسه WRAS انگلستان مورد آزمایش قرار گرفته اند و برای انتقال آب آشامیدنی کاملا مناسب تشخیص داده شده اند.

احراز صلاحیت برای انتقال آب آشامیدنی