آزمون های احراز صلاحیت (Qualification Tests)

آزمون های صلاحیت سنجی ، آزمون هایی هستند که منطبق با استاندارد بین المللی و همچنین استاندارد ملی ایران انجام آنها الزامی می باشد. به این آزمون ها، بلند مدت گفته می شود. زیرا مدت زمان بیشتر این تست ها 10000 ساعت ( حدود یک و نیم سال) میباشد. آزمون های صلاحیت سنجی برای سه هدف عمده انجام می شود:

الف) تعیین مقاومت های مکانیکی بلند مدت مواد اولیه ای که در ساختار لوله به کار می رود. توضیح اینکه مقاومت مکانیکی بلند مدت 50 ساله توسط تست های صلاحیت سنجی تعیین می گردد. تست های کوتاه مدت واحد های کنترل کیفیت تاییدی بر تست های بلند مدت می باشد.

ب) به دست آوردن نتایج، جهت طراحی لوله های GRP با طول عمر مفید 50 ساله

ج) انجام تست های مجدد صلاحیت سنجی جهت تایید اینکه تولیدکنندگان مواد اولیه دارای فرمولاسیون و کیفیت ثابت می باشند ( هر 1/5 سال یک بار)

مهمترین آزمون های صلاحیت سنجی  به شرح ذیل می باشند:

 1. Hydrostatic design basis
 2. Long term ring bending , “Strain bending test ”
 3. Long term specific ring stiffness
 4. Long term  strain corrosion

علاوه بر تست های بلند مدت، تست هایی که در ادامه آمده است نیز انجام می گردد.

   • مقاومت در برابر اشعه U.V
   • مقاومت دربرابر سایش
   • تحمل دمایی بلند مدت برای دماهای بالا
   • مقاومت در برابر حریق
   • تست اتصالات( بلند مدت و کوتاه مدت)