آرشیو نویسنده: editor

حضور شرکت فراسان درجایزه جهانی سازمان دانشی برتر

حضور شرکت فراسان در جایزه جهانی مدیریت دانش محور (MAKE)در کشور در سال 1394 و معرفی یکی از مدل های به اشتراک گذاری دانشی شرکت فراسان (همایش آینه) به عنوان بهترین تجربه موفق دانشی در سطح کشور.

صنعتی

.grayTable { text-align: justify; background-color: #BFC3C7; color: white; border-radius: 6px; padding: 7px; font-size: larger; direction: rtl; margin-bottom: 0px; } .redTable { text-align: justify; background-color: #E33838; color: white; border-radius: 6px; padding: 7px; width: 100% !important; font-size: larger; direction: rtl; } .line { text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; } .redline { font-size: medium; color: red; text-align: […]