بیانیه ماموریت

  ماموریت

 • طراحی، تامین منابع، تولید، اجرا و بهره برداریِ سیستمهای انتقال سیالات توسط لوله و اتصالات کامپوزیتی (GRE, GRV, GRP) در راستای توسعه پایدار

  مقصود سازمانی

 •  انتقال بهینه آب و جمع آوری فاضلاب و پساب

  چشم انداز

 • فراسان یکی از سه شرکت برتر در صنعت آب کشور تا پایان سال 1405

  ارزشهای تعهد شده

 • چابکی
 • احترام
 • شفافیت
 • ارتباط برد-برد

 

  اهداف توسعه پایدار فراسان

 •   Sdg6      آب سالم و بهداشتی
 •   Sdg8      رشد اقتصادی و مشاغل  شایسته
 •   Sdg9      صنعت، زیر ساخت و نوآوری
 •   Sdg12    تولید و مصرف مسئولانه