حضور شرکت فراسان درجایزه جهانی سازمان دانشی برتر

حضور شرکت فراسان در جایزه جهانی مدیریت دانش محور (MAKE)در کشور در سال 1394 و معرفی یکی از مدل های به اشتراک گذاری دانشی شرکت فراسان (همایش آینه) به عنوان بهترین تجربه
موفق دانشی در سطح کشور.