صنعتی

.grayTable {

text-align: justify;

background-color: #BFC3C7;

color: white;

border-radius: 6px;

padding: 7px;

font-size: larger;

direction: rtl;

margin-bottom: 0px;

}

.redTable {

text-align: justify;

background-color: #E33838;

color: white;

border-radius: 6px;

padding: 7px;

width: 100% !important;

font-size: larger;

direction: rtl;

}

.line {

text-align: justify;

line-height: 150%;

direction: rtl;

}

.redline {

font-size: medium;

color: red;

text-align: justify;

line-height: 150%;

direction: rtl;

}

.pic1 {

margin-right: 10px;

}

/style

style type=”text/css”

table.tableizer-table {

font-size: 12px;

border: 1px solid #CCC;

}

.tableizer-table td {

padding: 4px;

margin: 3px;

border: 1px solid #CCC;

}

.tableizer-table th {

background-color: #104E8B;

color: #FFF;

font-weight: bold;

}

/style

پروژه های مهم صنعتی اجرا شده / در حال اجرا

/br

/br

div style=”color:red ;font-size:large”

سکوها

/div

/br

table class=”tableizer-table”  Style=”margin: 0 auto 0 auto;width:100%”

thead tr class=”tableizer-firstrow” th محل اجرا /th th قطر لوله(ميليمتر) /th th ماكزيمم فشار(بار) /th th كاربرد /th th ملاحظات /th /tr /thead tbody

tr td اسكله دو منظوره جزيره لاوان /td td 100-250 /td td 16 /td td خطوط اصلي انتقال آب آتش‏نشاني /td td لوله ‏ها از جنس GRVE و ضد حريق مي‏ باشند /td /tr

tr td سكوهاي نفتي ابوذر و بهرگانسر /td td 25-300 /td td 16 /td td خطوط آتش‏نشاني سكوهاي نفتي خليج فارس /td td لوله ‏ها از جنس GRVE و ضد حريق  مي ‏باشند /td /tr

tr td سكوي فاز 19پارس جنوبي (طرح توسعه) (IOEC) /td td 25-100 /td td 18 /td td پساب صنعتي /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td سكوي نفتي ايلام (تامين تجهيزات آپادانا) /td td 100 /td td 16 /td td شبكه آتش‏نشاني  هلي ‏دك /td td لوله ها از جنسGRVE و ضد حريق مي ‏باشند /td /tr

tr td سکوی سروش (هيرگان انرژي) /td td 25-300 /td td 16 /td td پساب صنعتي /td td  لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td سكوي فرزاد –  فاز 12 پارس جنوبي /td td 50-250 /td td 6 /td td پساب صنعتي ناشي استخراج نفت خام /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td فاز 12 پارس جنوبي /td td 50-250 /td td 6 /td td پساب صنعتي ناشي استخراج نفت خام /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td جزیره سیری /td td 25-600 /td td 20 /td td شبكه آتشنشاني /td td لوله ها Biaxial و از جنس  GREمي‏ باشند. /td /tr

/tbody /table

/br

div style=”color:red ;font-size:large”

پالايشگاه‏هاي نفت/ گاز

/div

/br

table class=”tableizer-table” Style=”margin: 0 auto 0 auto;width:100%”

thead tr class=”tableizer-firstrow” th محل اجرا /th th قطر لوله(ميليمتر) /th th ماكزيمم فشار(بار) /th th كاربرد /th th ملاحظات /th /tr /thead tbody

tr td پالايشگاه خشكي فاز يك عسلويه /td td 40-300 /td td 16 /td td خطوط آب آتش‏نشاني /td td   /td /tr

tr td پالايش نفت بندرعباس /td td 100-400 /td td 20 /td td افزايش ظرفيت بنزین پالايشگاه بندرعباس /td td لوله ‏ها از جنسGRVE مي ‏باشند. /td /tr

tr td پالايش نفت بندرعباس /td td 200-300 /td td 10 /td td تعويض مسير آب پالايشگاه بندرعباس /td td   /td /tr

tr td جزيره سيري /td td 50-200 /td td 16 /td td فاز دوم خط لوله ‏ پساب نفت جزيره سيري /td td لوله ‏ها از جنسGRVE مي ‏باشند. /td /tr

tr td پالايش نفت ستاره خليج فارس (ايران صدرا) /td td 25-500 /td td 10 /td td كلر زني به آب دريا در واحد کلراسیون /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پالايش نفت ستاره خليج فارس /td td 25-2400 /td td 16 /td td انتقال آب دريا و خطوط جمع‏آوري فاضلاب /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پالايش نفت بندرعباس /td td 200-300 /td td 32 /td td آبرساني به پالايشگاه بندرعباس /td td   /td /tr

tr td آب شيرين كن فازهای 15و16 پارس جنوبي (فن نيرو) /td td 1050-50 /td td 16 /td td خطوط تامين دستگاه آب شيرين كن /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پالايشگاه نفت لاوان  ( ناموران ) /td td 25-300 /td td 16 /td td خطوط آب آتش نشاني و انتقال آب دريا /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td فازهای 17 و 18 پارس جنوبي (IPMI) /td td 25-1100 /td td 18 /td td خطوط آب آتشنشاني و انتقال آب دريا /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند.. /td /tr

tr td منطقه نفتي پازنان /td td 50-100 /td td 6 /td td خطوط پساب نفتي مخازن واحد توليد پازنان 2 /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند.. /td /tr

tr td فاز 12 پارس جنوبي /td td 100-800 /td td 12 /td td خطوط فاضلابي پالايشگاه /td td لوله ها از جنس  GRE مي باشند. /td /tr

tr td فاز 12 پارس  جنوبي EPC2 /td td 50-800 /td td 12 /td td جمع آوري فاضلاب /td td لوله‏ ها از جنس GRV مي باشند. /td /tr

tr td فاز 12 پارس  جنوبي EPC3 /td td 100-800 /td td 12 /td td جمع آوري فاضلاب /td td لوله‏ ها از جنس GRV مي باشند. /td /tr

tr td آب شيرين كن فازهای 22 تا 24 پارس جنوبي(فن نيرو) /td td 20-1050 /td td 16 /td td در پكيج آب شيرين كن (آب دريا) /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td فاز 19 پارس جنوبي (پتروپارس ايران) /td td 25-750 /td td 16 /td td شبكه فاضلاب صنعتي /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td فاز  14 پارس جنوبی( MAPNA ) /td td 25-1150 /td td 20 /td td خطوط انتقال آب آتش نشاني و انتقال آب دريا /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td فاز 13 پارس جنوبی /td td 14-250 /td td 20 /td td خطوط یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبی /td td لوله ها از جنس GRV ,GRVE مي باشند. /td /tr

tr td فازهای 22 الی 24 پارس جنوبی /td td 14-250 /td td 20 /td td خطوط یوتیلیتی فاز های 22الی24  پارس جنوبی /td td لوله ها از جنس GRV ,GRVE مي باشند. /td /tr

tr td فازهای 20 و 21 پارس جنوبي (OIEC) /td td 1100 /td td 16 /td td خطوط انتقال آب دریا /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  م ي‏باشند. /td /tr

tr td پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس /td td 2400 /td td 16 /td td خطوط انتقال آب دریا /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پروژه مایع سازی گاز طبیعی ایران /td td 1700 /td td 16 /td td خطوط انتقال آب دریا ودفع پساب‏های صنعتی /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پالایشگاه گازی بندر عباس /td td 25-600 /td td 16 /td td انتقال آب دریا در واحدهای فرایندی /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td فاز 12 پارس  جنوبي (شفاب ) /td td 100-600 /td td 12 /td td جمع آوري فاضلاب صنعتی /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  م ي‏باشند. /td /tr

tr td فازهای  20 و 21 پارس جنوبي (OIEC) /td td 50-400 /td td 18 /td td LPG Polishing package /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پالايشگاه بندرعباس /td td 80-300 /td td 20 /td td اجرای خطوط لوله آتش نشانی بین اسکله نفتی فولاد و سکوی آبگیر منطقه ویژه /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  م ي‏باشند. /td /tr

tr td طرح انتقال آب به جزیره سیری /td td 25-1000 /td td 6 /td td مربوط به پکیج Blow Down /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  م ي‏باشند. /td /tr

tr td پالایشگاه اصفهان (چگالش) /td td 50-700 /td td 16 /td td Diesel Hydro Treatment /td td لوله ها از جنس GRVE,GRE مي باشند. /td /tr

tr td پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس /td td 25-900 /td td 50 /td td خطوط انتقال آب دریا /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند.. /td /tr

tr td فازهای 20 و 21 پارس جنوبی (EIED) /td td 25-300 /td td 18 /td td LPG Polishing /td td   /td /tr

tr td پالایشگاه اصفهان /td td 20-700 /td td 16 /td td طرح توسعه Diesel Hydro treatment /td td لوله ‏ها از جنسGRE , GRV  می ‏باشند /td /tr

tr td شرکت زبدگان نفت بندر انزلی /td td 150-250 /td td 16 /td td خطوط اطفاء حریق شرکت زبدگان نفت بندر انزلی /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون /td td 200-250 /td td 20 /td td انتقال پساب از واحد نمکزدایی شماره 2  به واحد نمک‏زدایی واحد شماره 1 اهواز /td td لوله ‏ها ازجنس GRE می‏ باشند /td /tr

tr td تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فاز 20 و 21 پارس جنوبی /td td 50-250 /td td 20 /td td تصفیه ‏خانه فاضلاب صنعتی فاز 20 و 21 پارس جنوبی /td td لوله ‏ها از جنس GRE مي‏ باشند /td /tr

/tbody /table

/br

/br

div style=”color:red ;font-size:large”

پتروشیمی

/div

/br

table class=”tableizer-table” Style=”margin: 0 auto 0 auto;width:100%”

thead tr class=”tableizer-firstrow” th محل اجرا /th th قطر لوله(ميليمتر) /th th ماكزيمم فشار(بار) /th th كاربرد /th th ملاحظات /th /tr /thead tbody

tr td شركت سهامي پتروشيمي بندرامام /td td 700-1400 /td td 16 /td td انتقال آب دريا /td td   /td /tr

tr td شركت سهامي پتروشيمي شيراز /td td 15-900 /td td 16 /td td انتقال مواد شيميايي /td td   /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ (طرح متانول خارگ) /td td 1200 /td td 10 /td td انتقال آب دريا /td td كاربرد لوله‏ ها به صورت Sea Sub /td /tr

tr td پتروشيمي فجر (خوزستان) /td td 15-1600 /td td 10 /td td انتقال آب به پتروشيمي فجر و خط كولينگ /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي زاگرس /td td 25-1000 /td td 32 /td td انتقال مواد شيميايي و انتقال آب دريا /td td به صورت روي كار استفاده شده است و لوله ‏ها از جنس GRVE  مي‏باشد. /td /tr

tr td پتروشيمي مبين /td td 20-3000 /td td 16 /td td انتقال مواد شيميايي و انتقال آب دريا /td td بخشي از لوله ‏ها به صورت روي كار استفاده شده است. /td /tr

tr td پتروشيمي جم /td td 25-2400 /td td 24 /td td خطوط خنك كننده و انتقال آب دريا /td td   /td /tr

tr td انتقال آب از كوت امير تا منطقه ويژه اقتصادي (ماهشهر) /td td 1300-2000 /td td 6 /td td تأمين و نصب لوله و كليه ‏ي عمليات عمراني جانبي با فراسان بوده است. /td td انتقال آب از كوت امير تا منطقه ‏ي ويژه ‏ي اقتصادي (ماهشهر) /td /tr

tr td پتروشيمي اروند (ايتسن) /td td 25-2000 /td td 10 /td td نمك‏زدايي پتروشيمي اروند /td td نصب لوله ‏ها توسط شركت فراسان انجام شده است. /td /tr

tr td پتروشيمي اروند /td td 600 /td td 16 /td td انتقال آب نمك به پتروشيمي اروند /td td نصب لوله‏ ها توسط شركت فراسان انجام شده است. لوله‏ ها از جنس  GRVE مي ‏باشند /td /tr

tr td پتروشیمی شهدای مرودشت شیراز /td td 1200 /td td 10 /td td آبرسانی از پشت سد به مجتمع /td td لوله ‏ها از جنس GRPمي‏ باشند /td /tr

tr td پتروشیمی شهدای مرودشت شیراز /td td 1200 /td td 16 /td td آبرساني از سد درودزن به مجتمع پتروشيمي شيراز /td td لوله‏ ها از جنس GRP مي‏ باشند /td /tr

tr td پتروشيمي رازي (خوزستان) /td td 40-1100 /td td 6 /td td خطوط انتقال اسيدهيدروكلريك و خط انتقال آب دريا /td td لوله‏ ها از جنس GRP و  GRVEمي‏ باشند /td /tr

tr td فاز 12 پارس جنوبي /td td 50-250 /td td 20 /td td جهت استفاده در زير آب براي سكوهاي فاز 12 /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي پرديس (بوشهر) /td td 25-150 /td td 20 /td td خطوط آب آتش نشاني /td td   /td /tr

tr td جزيره خارگ /td td 25-250 /td td 16 /td td جهت پروژه NGL جزيره خارگ /td td   /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ /td td 50-3555 /td td 20 /td td تعويض شبكه زيرزميني آب آتش نشاني /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي برزويه (عسلويه) /td td 75 و 400 /td td 6 /td td جايگزيني خط انتقال گازهاي اسيدي( مخلوط گازهاي كلر،نيتروژن، هيدروژن و هوا) /td td به صورت رو كار و  لوله‏ ها از جنس    GRVE مي‏ باشند و نصب در ارتفاع 40-30 متري /td /tr

tr td پتروشيمي خشت /td td 50-300 /td td 20 /td td خطوط اطفا حريق پتروشيمي خشت /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ (هيرگان انرژي) /td td 25-350 /td td 16 /td td جمع‏ آوري پساب صنعتي (سيال درون آن Oily water مي‏باشد) /td td  لوله‏ ها از جنس GRVE مي ‏باشند.- دماي سيال130 درجه /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ طرح NGL /td td 25-600 /td td 16 /td td طرح جمع آوري و استحصال مايعات گازي پروژه احداث كارخانه NGL خارگ /td td لوله‏ ها از جنس GRV و GRP مي ‏باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ طرح NGL /td td 50-400 /td td 12 /td td طرح جمع آوري و استحصال مايعات گازي پروژه احداث كارخانه NGL خارگ /td td لوله ها از جنس GRVE و GRP مي‏ باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي مبين (شركت فن نيرو) /td td 25-600 /td td 16 /td td واحد آب شيرين كن پتروشيمي مبين /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي ‏باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ(دريا ساحل) /td td 1400 /td td 10 /td td انتقال پساب مجتمع /td td   /td /tr

tr td پتروشيمي خارگ /td td 100-400 /td td 20 /td td خطوط آب آتش نشاني /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي اروند /td td 50-500 /td td 16 /td td Salt Dissolver /td td لوله‏ ها از جنسGRVE  مي‏ باشند. /td /tr

tr td پتروشيمي زاگرس /td td 25-900 /td td 16 /td td تعویض خطوط خروجی پمپ های کولینگ از کربن استیل به GRVE به صورت EPC- انتقال آب دريا /td td پروژه به صورت EPC مي‏باشد. /td /tr

tr td متانول کاوه /td td 1400 /td td 16 /td td انتقال آب دريا /td td لوله ‏ها از جنسGRVE  مي‏باشند. /td /tr

/tbody /table

/br

/br

div class=”redTable”

استفاده از لوله های فراتک جهت انتقال آب دریا به واحد متانول خارگ

/div

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Kharg3.jpg” alt=” GRP  انتقال آب دریا به واحد متانول خارگ  با استفاده از لوله” title=” GRP  انتقال آب دریا به واحد متانول خارگ  با استفاده از لوله” /

/br

div class=”grayTable”

هدف پروژه

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li استفاده از لوله های GRP فراتک جهت انتقال آب دریا به مجتمع پتروشیمی خارگ /li

li محل اجرا: جزیره خارگ در استان بوشهر /li

/ul

/br

div class=”centerimg” img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Kharg2.jpg” alt=”  لوله های GRP فراتک در عمق حدوداً 11 متر از سطح دریا” title=” لوله های GRP فراتک در عمق حدوداً 11 متر از سطح دریا” / /div

div class=”grayTable”

نکات شاخص در نحوه ی اجرا

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li در این پروژه، لوله های GRP فراتک در عمق حدوداً 11 متر از سطح دریا اجرا شده اند. /li

li دو شاخه لوله ی GRP فراتک به اقطار 1200 و 1400 میلیمتر تقریباً 200 متر در دریا و 200متر در خشکی طول داشتند که آب دریا را به حوضچه ای در ابتدای مجتمع پتروشیمی انتقال می دادند. اتصال لوله ی فراتک به حوضچه-ی بتنی با Expansion Joint انجام شد. /li

li لوله های فراتک با اجرای یک ترانشه ی عریض در کف دریا اجرا شدند. پس از آن بنا به ضرورت های طراحی و جلوگیری از ورود موج های عظیم به مجتمع پتروشیمی یک موج شکن بر روی خط لوله احداث شد. پس از گذشت چند سال از بهره برداری این خط، لوله های GRP فراتک به خوبی در کف دریا وزن این سازه ی موج شکن را تحمل کرده است. /li

li جهت جلوگیری از ورود موجودات دریایی به خطوط انتقال، یک خط تزریق هیپوکلریت بر سر لوله های GRP فراتک قرار گرفت. /li

li نصب مکانیکی لوله های فراتک با کوپلینگ رکا به سادگی و با غواص انجام، که در مقایسه با جوش فلزی بسیار ساده تر است. /li

li در این پروژه لوله های فراتک به لحاظ کیفی دارای تائیدیه از شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (E.C.C) نیز می باشند. /li

/ul

/br

div class=”grayTable”

دلایل انتخاب جنس GRP

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

/br

li سبکی وزن (یک چهارم لوله ی فلزی بدون پوشش) که امکان استفاده از تجهیزات سبک جهت نصب لوله ها را میسر می سازد. /li

li سرعت و سهولت در اتصال دو شاخه لوله ی فراتک با کوپلینگ رکا که موجب کاهش زمان عملیات نصب در زیر آب دریا می گردد. /li

li مقاوم در برابر خوردگی آب دریا و عدم نیاز به پوشش داخلی و خارجی (به دلیل میزان تبخیر بیش از حد، آب خلیج فارس به عنوان یکی از شورترین آبهای جهان شناخته می شود. Salinity تقریبی: %40) /li

li صافی سطح که موجب کاهش قطر لوله ی مورد نیاز در مقایسه با دیگر لوله ها می گردد. /li

li با تزریق هیپوکلریت محیط اطراف لوله به شدت اسیدی می شود. مقاوم بودن لوله های GRP نسبت به اسید از دلایل بارز انتخاب این جنس لوله در این گونه محیط هاست. /li

li انجام تعمیرات لوله های فراتک با چسب های مخصوص محیط های مرطوب به راحتی در کف دریا امکان پذیر است. /li

/ul

/br

div class=”redline”

مشخصات خط لوله

/div

/br

div class=”line”

نوع لوله: فراتک از جنس GRP /br

قطر: 1400 و 1200 میلیمتر /br

فشار: 10 بار /br

سفتی: 10000 پاسکال /br

متراژ تقریبی: 840 متر /br

سال بهره برداری: 1378 /br

کارفرما: شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی /br

مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) /br

پیمانکار: شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی /br

/div

div class=” centerimg” img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Kharg1.jpg” alt=”” / /div

/br

div class=”redTable”

استفاده از لوله های GRE فراتک جهت انتقال مواد شیمیایی و آب دریا به پتروشیمی زاگرس

/div

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Zagros3.jpg” alt=” انتقال مواد شیمیایی و آب دریا به پتروشیمی زاگرس  – GRP   لوله” title=” انتقال مواد شیمیایی و آب دریا به پتروشیمی زاگرس  – GRP   لوله” /

/br

div class=”grayTable”

هدف پروژه و موقعیت جغرافیایی

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li استفاده از لوله های GRE فراتک جهت انتقال آب دریا به برج خنک کننده مجتمع پتروشیمی زاگرس و بالعکس. /li

li محل اجرا: بندر عسلویه در استان بوشهر /li

دلایل انتخاب لوله ی فراتک

li

مقاومت بالای لوله های فراتک در برابر خوردگی و پوسیدگی با توجه به رطوبت بالای محیط (متوسط %80 در سال)، وجود ذرات معلق و گازهای شیمیایی در هوا، دمای بالای محیط (متوسط ℃  40در سال) و خورنده بودن سیال انتقالی. (آب خلیج فارس که یکی از شورترین و خورنده ترین آبهای جهان است.)

li

قابلیت اجرای خط به صورت Cold Work با توجه به مسیر خط در کنار Tank Farm و در فاصله ی نزدیک نسبت به واحدهای عملیاتی.

li

قابلیت ساخت اتصالات در سایت که برای اجرای خطوط صنعتی بسیار حائز اهمیت است.

li

مقاومت بسیار خوب در برابر ضربه که برای خط روی کار اهمیتی حیاتی دارد.

li

مقاومت بالای لوله های فراتک در برابر سایش (سرعت سیال در این پروژه 4/5 متر در ثانیه در نظر گرفته شده بود.)

li

این پروژه به لحاظ کیفیت لوله ها و خدمات ارائه شده، از طرف کارفرمای محترم طرح، شرکت پتروشیمی زاگرس، دارای تائیدیه می باشد.

/ul

/br

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Zagros1.jpg” alt=”” /

div class=”grayTable”

نکات شاخص در نحوه ی اجرا

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li لوله های فراتک مخصوص کاربرد روکار موسوم به BiAxial برای این پروژه طراحی و ساخته شدند. /li

li برای اتصال این لوله ها کوپلینگ های مخصوصی با نام کوپلینگ های چسبی (Adhesive bond couplings) طراحی و ساخته شدند

. /li

li اتصال کوپلینگ های چسبی بسیار سریع و در عین حال یک اتصال صلب می باشد. /li

li اجرای لوله ی فراتک به هر دو صورت روکار و دفنی در این پروژه وجود داشته است. /li

li جهت Riserهای سازه ی برج خنک کننده از لوله ها و اتصالات GRE به قطر 600 میلیمتر به همراه Expansion Joints استفاده شده است. /li

/ul /br

div class=”redline” مشخصات خط لوله: /div

/br

div class=”line”

نوع لوله: فراتک از جنس GRE /br

حداکثر قطر: 1000 میلیمتر /br

حداکثر فشار: 32 بار /br

سفتی: 10000 پاسکال /br

دمای کاری سیال: بین 33 تا 40 درجه سانتیگراد /br

متراژ تقریبی: 5300 متر /br

سال بهره برداری: سایت اول: 1385 /br

سایت دوم: 1388 /br

کارفرما: شرکت پتروشیمی زاگرس /br

مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) /br

پیمانکار: شرکت تولیدی صنعتی فراسان /br

/ul

/div

/br

div class=”centerimg” img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Zagros2.jpg” alt=”انتقال مواد شیمیایی و آب دریا  به پتروشیمی ” title=”انتقال مواد شیمیایی و آب دریا  به پتروشیمی ” / /div

div class=”redTable”

استفاده از لوله های GRVE فراتک جهت بهینه سازی تصفیه ی پساب های صنعتی منطقه ی خارگ

/div

/br

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/Pasab-Sanati-Kharg4.jpg” alt=” بهینه سازی تصفیه ی پساب های صنعتی” title=” بهینه سازی تصفیه ی پساب های صنعتی” /

div class=”grayTable”

هدف پروژه

/div

div class=”centerimg”

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/PASAB-SAANATI-kHARG2.jpg” alt=” GRVE لوله” title=” GRVE لوله” /

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li اجرای طرح جمع آوری پساب های صنعتی پتروشیمی خارگ (Industrial waste water treatment) /li

li طبق استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست، پس از استخراج نفت، درصد نفت موجود در مخلوط نفت آبی که به دریا برگردانده می شود نباید از میزان خاصی بیشتر باشد. کار این واحد انجام عملیات روی مخلوط آب- نفت است و این سیال با لوله های فراتک منتقل می شود. /li

/ul

/br

div class=”grayTable”

نحوه ی اجرای پروژه

/div /br

div class=”centerimg”

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/pASAB-sANATI-kHARG3.jpg” alt=”ANTI UV – Bell & spigot ” title=”ANTI UV – Bell & spigot ” /

/div

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li در این پروژه برای اتصالات 3/4 تا 4 اینچ (86 تا 100 میلیمتر) روش اتصال جوشی و برای اتصالات 4 تا 12 اینچ (100 تا 300 میلیمتر) از روش اتصال /br Bell & Spigot استفاده شده است. /li

li لوله های فراتک در این پروژه با رزین های مخصوص ونیل استر با پایه ی اپوکسی ساخته شده اند و به صورت روکار و مقاوم به اشعه ی ماوراء بنفش (Anti UV) طراحی شده اند. /li

li لوله های فراتک سیال Oily Water را با دمای ֩130 سانتیگراد (֩266 فارنهایت) انتقال می دهند و مستقیماً به پمپ وصل شده اند. /li

li در این پروژه 4 عدد Orifice Flange از جنس فایبر گلاس تولید و نصب گردیده است. /li

li استفاده از رزین Epoxy Vinyl ester Novolac EPOVIA OPTIMUM KRF 1051 در پروژه. این رزین دارای خاصیت تحمل بالای در برابر حرارت می باشد. /li

/br

li در پروژه مذکور نصب لوله ها نیز به عهده ی شرکت تولیدی صنعتی فراسان بوده است. /li

/br

div class=”grayTable”

نکات شاخص در نحوه ی اجرا

/div

div class=”centerimg”

img src=”images/article/1395/Considerable-Project/PASAB-SAANATI-kHARG1.jpg” alt=”

GRVE لوله” title=”  GRVE لوله”/

/div

/br

ul class=”line” style=”list-style-type: square”

li علیرغم ارتعاش زیاد پمپ ها تاکنون مشکلی در خصوص اتصالات بوجود نیامده است. /li

li انجام استرس آنالیز بنا به درخواست شرکت هیرگان انرژی توسط شرکت تولیدی صنعتی فراسان /li

li با اجرای Expansionهای مناسب، انبساط موجود در خط مهار گردیده است. /li

li در این پروژه لوله های فراتک به لحاظ کیفی دارای تائیدیه از شرکت هیرگان انرژی می باشد. /li

/ul

/br

div class=”redline”

مشخصات خط لوله

/div

/br

div class=”line”

نوع لوله: فراتک از جنس GRVE /br

حداکثر قطر: 16 اینچ (400 میلیمتر) /br

حداکثر فشار: 16 بار (psi232) /br

سفتی: 10000 پاسکال /br

متراژ تقریبی: 350 متر /br

سال بهره برداری: 1389 /br

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره /br

کارفرمای EPC: مشارکت شرکت سمندیس و هیرگان انرژی /br

پیمانکار: شرکت تولید صنعتی فراسان

/br

/div