کسب تندیس سیمین در همایش تعالی سازمانی از طرف وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت

————————————————————————————————————————————-

همایش تعالی سازمانی