مدال دانشگاه تهران برای مدیر عامل فراسان

————————————————————————

هیات رئیسه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از آقای دکتر محمدرضا ظهیرامامی ، بعنوان رهبرکارآفرین کشور تقدیر کردند.
در این مراسم ضمن اشاره به فعالیت های کارآفرینی آقای ظهیر امامی در سال های گذشته از زحمات ایشان با اهدای مدالیوم دانشگاه تهران ( نماد آموزش عالی ایران ) تجلیل بعمل آمد . لازم به ذکر است آقای محمدرضا ظهیرامامی در چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین کشور که سال گذشته از طرف دانشگاه تهران برگزار شد ، بعنوان رهبر کار آفرین انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته بودند .