خانم رامشت _مسئول دفترمدیریت بازرگانی 4707 خانم مغربی _ مسئول دفتر مدیریت محترم عامل 1140-45 خانم نیک سرشت مسئول دفتر معاونت مالی-منابع انسانی-پشتیبانی-ICT 1120
واحد مالی واحد HSEQ واحد فروش و سفارشات
آقای هادیان 4747 اقای دکتر احمدی 1280 خانم شایسته 1221
آقای خدابخش 4704 خانم سبوحی 1362 خانم کشاورزپور 1217
خانم محمدپور 4712 خانم کریمی 2215 خانم افروز امامی 1218
خانم دهقان 4704 آقای صالحی 2216 خانم محمدیان 1216
آقای عزیزی 1971 آقای محمودزاده 2217 خانم افسون جاهدی 1228
خانم حجری 1914 آقای رستمی 1284 خانم سپیده امامی 1563
آقای امیدوار 1912 واحد حقوقی و قراردادها خانم فرشادفر 1226
خانم نجات محرمی 1864 آقای صادقی 1235 خانم هوشمندی 1229
آقای قیصری 1967 آقای ابراهیم پور 1234 خانم ظهوری 1224
خانم خسروی 1867 خانم نورانی 1236 خانم فریدونی 1230
خانم مختاری 4702 خانم قانع 1251 واحد مهندسی فروش
خانم جعفرزاده 4705 خانم سولماز منصوری 1231 آقای دکتر عصایی 1240
خانم دانشور 4708 خانم جاهد 1112 آقای دکترعطارد 1241
آقای سعید زارعی 1862 دفتر مدیریت استراتژیک (OSM ) آقای جعفری 1238
آقای محمد امین نیریزی 1861 آقای جبرییلی 1100 آقای شهپر 1245
آقای رستمی 4701 خانم سعدزاده 1270 آقای منصوری 1249
اقای یزدان پناه 1988 خانم پولادیان 1274 اقای همت 1243
اقای محمدی 1869 خانم کشاورز 1920 آقای دانشور 1247
آقای فروتن 4709 آقای رادمهر 1975 آقای رستگار 1239
آقای کریمی – نامور 4725 واحد طراحی و توسعه فرآیند آقای معلق 1244
اقای ابراهیمی 1913 آقای خضرایی 1420 آقای برقی 1543
آقای موسوی 1570 آقای علمدار 1419 خانم کسرایی 1267
آقای باصری 1863 آقای زمانی 1418 آقای احمدپور 1261
خانم اسحاقی 4701 مشاوران مدیریت محترم عامل آقای ملکی 1266
خانم شبانی 1879 آقای ایرانیدوست 1281 آقای دکتر آقامجیدی 1264
اقای صحراییان 1866 آقای بهمن پور 1972 آقای شریف پور 1545
خانم نغمه امامی 4710 آقای صادقی 1235 آقای بنی هاشمیان 1246
خانم حسینیان 4706 آقای سوخکیان 1055 آقای سلطانی 1268
خانم آزاد 1879 دبیرخانه آقای پاک پرور 1237
خانم صدیقی 1865 خانم نادریان 1352 اقای خیراندیش 1548
خانم جنگجو 1915 واحد تدارکات خانم دستغیبی 1242
آقای پناهی 1867 آقای امامی 4620 خانم معتمدی 1269
خانم حیدری 4765 خانم زارع 4624 آقای دهقانی 1542
واحد منابع انسانی خانم موسوی 4621 آقای تحقیق 1263
آقای نسیمی 4720 خانم محمدی 4629 آقای کلانتری 1546
اقای نورانی 4723 خانم فرامرزی 4622 آقای نصیری 1262
خانم اردشیری 1788 آقای بذرافکن 4623 آقای عابدی 1547
خانم عباسپور 4734 آقای ویسیان 4625 واحد نصب و خدمات پس از فروش
خانم رحیمی 4721 آقای شفیعی 4626 آقای خاکسار 1220
خانم اقتصادی 4735 آقای قره گزلو 4628 خانم تواضعی 1223
خانم بهادری 4731 واحد خرید استراتژیک خانم حسینی 1219
خانم محقق زاده 4724 خانم ساناز منصوری 1200 خانم تنگستانی 1225
واحد خدمات و پشتیبانی خانم یعقوب زاده 1207 خانم دبیری 1233
خانم شبیری 4600 خانم کلاهی 1206 آقای حسینی 1212
خانم لولیا 4601 آقای ناسوتی 1517 خانم روستا 1215
خانم دادگر 4602 آقای رضایی 1518 خانم فروغی 1213
خانم شجاعی راد 4603 خانم آزادخو 1214
خانم گلستانی زاده 1114 واحد برند و تحقیقات
خانم مرادی 1136 آقای محمدپور 1250
آقای زارع 1137 آقای نوزادیان 1254
آقای سلطانی _دفتر شماره4 4777 آقای اشکان امامی 1519
واحد IT خانم محمدی 1256
آقای خسروی 1412 خانم احمدی 1255
آقای نیما درخشان 1415 خانم رامشت 1259
خانم مهسا جاهدی 1401 خانم حمیدی زاده 1258
خانم جعفری 111410 خانم کشکولی 1273
آقای موسوی 1411
آقای کشاورز 1512
خانم گلناز اردشیری 1416
خانم عباسی 1417
خانم باقری 1414
آقای ساسان امامی 1408
آقای اسلامی 1561