4628 آقای قره گزلو 1244 آقای صادق الوعد اداری و منابع انسانی دفتر مدیریت عامل
4629 خانم محمدی 1243 آقای برقی 4723 آقای نورانی 1140-45 خانم مغربی
4630 آقای پریور 1261 آقای احمدپور 4722 خانم اردشیری دفتر معاونت مالی
ICT 1266 آقای ملکی 4734 خانم عباسپور 1130-31 خانم اکبری
1411 آقای موسوی
- خانم جعفری
1262 آقای صحرائیان 4721 خانم رحیمی 1300 خانم محمدپور
1401 خانم جاهدی 1263 آقای تحقیق 4735 خانم اقتصادی 4704 آقای خدابخش
1416 خانم اردشیری 1264 آقای آقا مجیدی 4731 خانم بهروزی 4727 آقای عزیزی
1414 خانم باقری 1265 آقای شریف پور اپراتور 4730 خانم حجری
1417 خانم عباسی 1246 آقای بنی هاشمیان 1111 خانم یاری 4709 خانم پورعبدالله
1409 آقای رضوی 3131 آقای اصغری خدمات و پشتیبانی 1102 خانم مختاری
1415 آقای درخشان جان 2422 آقای پاک پرور 4601 خانم نیک سرشت 4705 خانم جعفر زاده
طراحی و توسعه فرآیند 1242 خانم دستغیبی 4602 خانم دادگر 4708 خانم دانشور
1419 آقای علمدار 1248 خانم کشاورز 4603 خانم شجاعی 4701 آقای رستمی
1418 آقای زمانی مشاوران مدیریت عامل بازاریابی رسته آب 4715 آقای محمدی
  1281 آقای ایرانیدوست 1257 آقای مهراد 1306 آقای فروتن
    1235 آقای صادقی 1253 خانم شجاع زاده 4703 آقای کریمی-نامور
      آقای سوخکیان 3105 خانم منصوری 4710 خانم نغمه امامی
    دفتر بیمه   خرید خارج 4702 خانم جنگجو
    1090 خانم اسحاقی 1200 خانم منصوری 4711 خانم نادری
    مدیریت برند و تحقیقات 1207 خانم یعقوب زاده حسابداری فروش
    1256 خانم محمدی   اطلاعات-حراست 1232 خانم طحان
    1254 آقای نوزادیان 1110 آقای عبودی (OSM)دفتر مدیریت استراتژیک
    1252 آقای خیراندیش 1097 آقای پناهی 1270 خانم سعدزاده
    1258 خانم فرامرزی   بازرگانی 1271 خانم فراز
    1259 خانم رامشت 1120 خانم اسد پور 1273 خانم کشکولی
    1251 خانم فیلی 1221 خانم شایسته 1274 خانم پولادیان
  امور قراردادها 1217 خانم کشاورزپور نصب و خدمات پس از فروش
    1231 خانم منصوری 1228 خانم جاهدی 1223 خانم تواضعی
    1234 آقای ابراهیم پور 1216 خانم محمدیان 1219 خانم حسینی
    1236 خانم نورانی 1229 خانم شجاعی 1233 خانم دبیری
    1237 خانم کاظمی 1224 خانم ظهوری 1212 آقای حسینی
    مدیریت تدارکات 1226 خانم فرشادفر 1215 خانم روستا
    4621 خانم موسوی مهندسی فروش دبیرخانه-فاکس
    4622 خانم مولا 1241 آقای عطارد 1352 خانم نادریان
    4623 آقای بذرافکن 1238 آقای جعفری HSEQ واحد
  4624 خانم زارع 1245 آقای شهپر 1362 خانم سبوحی
    4625 آقای ویسیان 1249 آقای منصوری 2215 خانم کریمی
    4626 آقای شفیعی 1247 آقای دانشور 2216 آقای صالحی
    4627 آقای خاقانپور 1239 آقای رستگار 2217 آقای محمودزاده

برای تماس مستقیم با واحد بازرگانی ، خدمات پس از فروش و خرید خارج میتوانید 3219 سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید