مقدمه

شرکت فراسان در بازبینی ارزش های بنیادین خود، فراتر از پایبندی به قوانین، مقررّات و الزامات قانونی را به عنوان رسالت اجتماعی سازمان قرار داده است و از جامعه نیز انتظار دارد که با شنیدن صدای بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه بخش مولّد اقتصاد، به محقّق نمودنِ مطلوب ترِ ارزش های یاد شده کمک نماید.

این شرکت در راستای رسالت خود، ضمن ارائه، معرفی و ترویج طرح های مبتکرانه برای حل و تعدیل چالش ها، اقداماتی نیز به انجام رسانده و یا می رساند.

  • کارآفرینی و ایجاد اشتغال

  • مشارکت در رشد اقتصادی

  • حرکت در مسیر اقتصاد چرخشی و ترویج فرهنگ اقتصاد سبز

  • مشارکت در فعالیت های عام المنفعه آموزشی، بهداشتی و اجتماعی

 برخی از این تلاش ها در ادامه قابل مشاهده می باشد.