افتخارات

farassan-honors
farassan-honors
جشنواره ملی تولید کندگان و مدیران جوان
هفتمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
جایزه ملّی تعالی سازمانی
جایزه ملی تعالی سازمانی1395
جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1394
تندیس ملی روز معدن و صنعت
 
 
بالا